Rejsebestemmelser

Bestilling
Bestiller skal være fyldt 18 år. Mange rejsemål har andre aldersgrænser. Aldersgrænser for de enkelte rejsemål: Se Aldersgrænser. Bestilling er bindende for både rejsebureau og kunde når 1. rate er indbetalt. Særønsker vedr. specifikke lejemål kan ikke endeligt bekræftes, men vil blive imødekommet bedst muligt. Når bestilling er modtaget tilsendes en bekræftelse/ faktura. Venligst kontroller om denne svarer til det bestilte straks efter modtagelse. Bestilling af tillægsydelser linned, rengøring, barneseng/-stol og brænde skal på mange rejsemål bestilles samtidigt med bestilling af ferieboligen, senest 8 dage før ankomst. Ønskes Hyttespecialistens Flexpakke skal denne bestilles sammen med boligen og betales sammen med 1. rate.

Betaling
Depositum 1. rate skal betales straks ved bestilling og udgør 25% af rejsens pris. Restbeløb, 2. rate skal være Hyttespecialisten i hænde senest 60 dage inden afrejsen. Undtaget er dog boliger med plads til mere end 13 personer i Hemsedal, Trysil, eller Hafjell/Kvitfjell med 5 soveværelser eller flere, hvor restbetalingen skal være Hyttespecialisten i hænde senest 100 dage inden afrejsen. Ved bestilling senere end 60 dage før afrejse (for boliger med plads til mere end 13 personer i Hemsedal, Trysil eller Hafjell/Kvitfjell med flere end 5 soveværesler er dette dog 100 dage før ankomst) skal det fulde beløb indbetales straks efter bestilling.
Hvis indbetaling af restbeløb ikke er indgået til Hyttespecialisten rettidigt betragtes rejsen som afbestilt - se regler for Afbestilling.


Ændring
Har du Hyttespecialistens Flexipakke, kan du skifte til en anden uge i samme sæson eller til en anden destination op til 42 dage før aftalt ankomst.
Hvis du ikke har Flexipakke, er ændringsomkostningerne 500:- pr. ændring, ændring kan foretages senest 60 dage før ankomst. Navneændring af eksisterende booking koster 500 pr. ændring.
Gælder ikke for store boliger i Trysil med 14 ord.senge eller mere, samt Hafjell/Kvitfjell med 5 soveværelser eller mere.


Afbestilling
Afbestilling af bolig uden Hyttespecialistens Flexpakke
Afbestilling skal ske skriftligt til Hyttespecialisten på mail: [email protected]. Din afbestilling vil herefter også bliver bekræftet skriftligt til dig på mail.
1) Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er 25% af den samlede pris svarende til det indbetalte depositum tabt. Undtaget er dog store boliger i Hemsedal/Trysil og Hafjell/Kvitfjell (store boliger er defineret ovenfor), hvor mere en 92 dage gælder.
2) Ved afbestilling mindre end 59 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. Undtaget er dog store boliger i Trysil/og Hafjell/Kvitfjell (store boliger er defineret ovenfor), hvor hele rejsens pris er tabt ved afbestilling mindre end 100 dage inden ankomsten.


Overdragelse
Lejer kan overdrage hyttelejen til anden lejer mod et administrationsgebyr på kr. 500,-. For færge, busser og skibestillinger kan overdrages til anden rejsende i det omfang reglerne for det bestilte tillader det samt mod administrationsgebyr å kr. 500,- pr. overdragelse.
Afbestilling af bolig med Hyttespecialistens Flexpakke: 
Hyttespecialistens Flexpakke er en udvidet afbestillingsforsikring. Hyttespecialistens Flexpakke skal være bestilt sammen med boligen og betales sammen med 1. rate.
Med Hyttespecialistens Flexpakke kan I afbestille uden grund indtil 42 dage før ankomst. Hyttespecialistens Flexpakke forsikring dækker yderligere indtil dag før ankomstdagen med ett lægeerklæring.
Forsikringens dækning: Lægedokumenteret sygdom, tilskadekomst eller død hos bestiller og nærmeste pårørende (ægtefælle, samlever, forældre, søskende, børn). Desuden: Pludselig indkaldelse til statslig tjeneste (krig m.m.). Dokumenteres af myndighed. Andre uforudsete hændelser som f.eks. brand, oversvømmelse i bolig m.m. Dokumenteres af myndighed. Alle ovenstående krævede dokumentationer skal være Hyttespecialisten i hænde senest 1 uge fra afbestillingsdato Herefter tilbagebetales det indbetalte for rejsen dog eksklusiv Hyttespecialistens Flexpakke:
Vejafgifter og vejbomme i Norge
Vejafgifter og vejbomme indgår ikke i prisen. Det er den rejsendes eget ansvar at holde sig opdateret og informeret om eventueller vejafgifter og vejbomme. Det gælder specielt i Norge, hvor begge dele er meget almindeligt


Reklamation
Ved reklamationer over indkvartering, fejl eller mangler skal HOTEL/RECEPTION STRAKS kontaktes, således at dette kan afhjælpes lokalt.
Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af receptionens medarbejdere f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.
Under opholdet er lejer ansvarlig for inventar. Læs grundigt de papir, som I modtager ved ankomsten og/eller ligger i boligen ved ankomsten. Går noget i stykker i boligen skal dette afregnes lokalt.
Hvis receptionen ikke kan afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte til Hyttespecialisten.
Med udgangspunkt i ovenstående skal alle krav om godtgørelse, refusion eller lignende fremsættes overfor Hyttespecialisten hurtigst muligt og senest 1 måned efter hjemkomsten.
Har du købt en pakkerejse og der ikke kan opnås enighed mellem Hyttespecialisten og kunden ved en klage, så kan du rette henvendelse til: Pakkerejse-Ankenævnet Røjelskær 11, 3. sal 2840 Holte www.pakkerejseankenaevnet.dk


Eventuelle pristillæg og prisjusteringer
Har I tilkøbt Hyttespecialistens Flexpakke er I garanteret at prisen for boligen ikke ændrer sig. Er Flexpakken ikke købt forbeholder Hyttespecialisten sig retten til at forhøje den fakturaaftalte pris ved følgende hændelser: Væsentlige ændringer i valutakurser, afgifter, moms, transportomkostninger (brændstof o.lign.) og andre uforudsete nye eller forhøjede afgifter/skatter. Ligeledes ved åbenlyse prisfejl, som Hyttespecialisten skal oplyse om så hurtigt som muligt. Prisstigningen skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Stiger den fakturerede pris med mere end 10%, er har I ret til at afbestille rejsen.


Hyttespecialistens ansvar
Hyttespecialisten har følgende ansvar og forpligtelser.


Den rejsendes ansvar
Under opholdet er lejer ansvarlig for inventar. Læs grundigt de papir, som I modtager ved ankomsten og/eller ligger i boligen ved ankomsten. Går noget i stykker i boligen skal dette afregnes lokalt.
Bemærk at en sauna i boligen ALDRIG må anvendes til at tørre tøj og støvler af sikkerhedsmæssige årsager.
Rejsedeltagere som er forsinkede, udebliver eller ikke kan foretage rejsen f.eks på grund af mangel på korrekt legitimation, manglende vaccinationer eller lignende kan ikke forvente nogen godtgørelse. Rejsedeltager er ansvarlig for at have tegnet de forsikringer som anses for nødvendige samt for at sætte sig ind i forsikringsbetingelserne. Rejsedeltagere har ansvar for egen bagage. Hyttespecialisten er ikke ansvarlig for tab af eller skade på ejendele. Rejsedeltagere bør sætte sig ind i det aktuelle rejselandes love, f.eks. vedrørende trafik. For danske statsborgere er visum ikke påkrævet til Norge eller Sverige. Har du ikke et dansk statsborgere skal du rette henvendelse til den norske eller svenske ambasade/konsulat. Det er fortsat nødvendigt med ID på alle rejsende ved indrejse til Sverige.


Lovvalg og værneting
Evt. søgsmål mod Hyttespecialisten skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller dansk voldgift (Ankenævn) Værneting: Sø- og Handelsretten, København


Generelt
Sælger er berettiget til at foretage ændringer/ aflysninger i rejseprogrammet som nødvendiggøres af omstændigheder der ligger udenfor Sælgers kontrol, herunder overnatningssteder, transportselskaber og andre virksomheder, med hvilke der samarbejdes og påtager sig derfor ikke ansvar for forsinkelser, ændringer i tidsplaner, force majeure* o.lign. som Sælger ikke har indflydelse på. Sælger kan ophæve lejemålet uden varsel ved force majeure*. Sælger er forpligtet til hurtigst muligt at underrette bestilleren.  Hyttespecialisten tager forebehold for prisfejl, og er ansvarlig for at oplyse om disse så hurtigt som muligt det opdages. Bestiller kan frit annullere på baggrund her af senest 8 dage efter.
Aflyses en rejse af ovenstående grund, tilbydes om muligt et nyt lejeobjekt /anden rejse (evt. meromkostninger betales af den rejsende, er rejsen billigere refunderes differencen). Hvis dette ikke ønskes, tilbagebetales det indbetalte beløb uden fradrag. Der vil ikke være yderligere erstatning/kompensation. Sælger har ikke ansvar for evt. skader på personer, personlig ejendom eller andre uregelmæssigheder, som vi ikke har indflydelse på, eller som måtte opstå under lejemålet.
* Naturkatastrofer, strejke, terror, krigshandlinger m.m.