menu_icon_aboutCreated with Sketch. menu_icon_bikeCreated with Sketch. menu_icon_crosscountryskiCreated with Sketch. menu_icon_hotelCreated with Sketch. menu_icon_houseCreated with Sketch. menu_icon_mapCreated with Sketch. menu_icon_promotionCreated with Sketch. menu_icon_skiCreated with Sketch. menu_icon_skierCreated with Sketch. menu_icon_skipassCreated with Sketch. menu_icon_skischoolCreated with Sketch. menu_icon_snowwarantyCreated with Sketch. menu_icon_specialCreated with Sketch. menu_icon_walkCreated with Sketch.

Rejsebestemmelser

HYTTEspecialisten (Bengt-Martins Rejse Aps) er tilsluttet:
Rejsegarantifonden no 2115
Europæiske udvidede ansvarsforsikring 6000B
Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

Bestilling
Bestiller skal være fyldt 18 år. Mange rejsemål har andre aldersgrænser. Aldersgrænser for de enkelte rejsemål: Se Aldersgrænser. Bestilling er bindende for både rejsebureau og kunde når 1. rate er indbetalt. Særønsker vedr. specifikke lejemål kan ikke endeligt bekræftes, men vil blive imødekommet bedst muligt. Når bestilling er modtaget tilsendes en bekræftelse/ faktura. Venligst kontroller om denne svarer til det bestilte. Bestilling af tillægsydelser Linned, rengøring, barneseng/-stol og brænde skal på mange rejsemål bestilles samtidigt med bestilling af ferieboligen, senest 8 dage før ankomst. Ønskes Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. sikkerhedspakke) skal denne bestilles sammen med boligen og betales sammen med 1. rate.


Betaling
Depositum 1. rate skal være Sælger i hænde senest 7 dage efter bestilling og udgør: 20% af rejsens pris, dog minimum. Kr. 950. Bestilles Hyttespecialistens Flexpakke (tidl Sikkerhedspakke) indbetales den med det fulde beløb sammen med 1.rate Hvis indbetaling af depositum / 1. rate ikke er indgået rettidigt til Sælger forholder vi os retten til at annullere bestillingen. Restbeløb, 2. rate skal være Sælger i hænde senest 49 dage før afrejse. Ved bestilling senere end 49 dage før afrejse skal det fulde beløb indbetales straks efter bestilling. Hvis indbetaling af restbeløb ikke er indgået til Sælger rettidigt betragtes rejsen som afbestilt - se regler for Afbestilling bolig.Betaling Se faktura/ bekræftelse.


Ændring bolig/ferieperiode
Ændring af bolig/periode med Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke): Indhold i Hyttespecialistens Flexpakke nederst i menuen. Ændring af bolig/periode uden Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke)  : Kan ske indtil 49 dage før lejemålets begyndelse mod et administrationsgebyr på kr. 300. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Bemærk Ændring i personantal medfører ikke automatisk ændring i prisen for rejsen. Se også Ændring/Afbestilling Transport.

 
Afbestilling

Afbestilling af bolig uden Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke) 
Afbestilling kan ske mundtligt eller skriftligt til Sælger. Hvis du overdrager boligen til anden person betragtes dette ikke som en afbestilling. Ønskes en bekræftelse på afbestillingen, skal dette oplyses.
1) Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse erlægges 20% af den samlede pris, dog minimum kr. 950.
2) Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse erlægges rejsens samlede pris.
3) Lejer kan overdrage hyttelejen til anden lejer mod et administrationsgebyr på kr. 350:-


Afbestilling af bolig med Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke) 
Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke)  er incl. afbestillingsforsikring. Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke)  skal være bestilt således at den kan betales sammen med 1. rate. Med Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke)  kan I afbestille uden grund indtil 60 dage før ankomst. Hyttespecialistens Flexpakkes (tidl. Sikkerhedspakke)  forsikring dækker yderligere intil kl 10.00 ankomstdagen. Forsikringens dækning: Lægedokumenteret sygdom, tilskadekomst eller død hos bestiller og nærmeste pårørende (ægtefælle, samlever, forældre, søskende, børn). Desuden: Pludselig indkaldelse til statslig tjeneste (krig m.m.). Dokumenteres af myndighed. Andre uforudsete hædelser som f.eks. brand, oversvømmelse i bolig m.m. Dokumenteres af myndighed. Alle ovenstående krævede dokumentationer skal være Sælger i hænde senest 1 uge fra afbestillingsdato Tilbagebetaling incl. Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke) : I ovenstående tilfælde refunderes det fulde indbetalte beløb ved afbestilling excl. beløbet for Hyttespecialistens Flexpakke (tidl. Sikkerhedspakke) 


Ændring / Afbestilling transport
Rejse København-Oslo med DFDS Enhver ændring betragtes som annullering og ny bestilling
1) Indtil 7 uger før afrejse erlægges 10% af rejsens pris, dog min. kr. 200 pr. pers.
2) Mellem 7 uger - 2 hverdage før afrejse erlægges 50% af rejsens samlede pris, inkl. eventuelle tilkøbte ekstra ydelser, dog min. 200 kr. pr. pers.
3) Senere end 2 hverdage før afrejse erlægges rejsens fulde pris
4) Bemærk ændring i personantal medfører ikke automatisk ændring i prisen for rejsen.


Med bus fra DK til Norge + Sverige
Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldte personer til at gennemføre en busrejse, kan Sælger aflyse rejsen. I dette tilfælde er Sælger forpligtet til snarest og senest 8 dage før afrejsedagen at underrette rejsedeltagerne. Aflyses en rejse tilbydes kunden om muligt anden transportform/rejse. Evt. merpris betales af den rejsende. Såfremt denne ikke ønsker at benytte evt. tilbud, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb for busrejsen uden fradrag. For at undgå aflysning af en planlagt rejse, vil busselskabet/ Sælger om muligt løse problemet via en rejse i fællesbus med rejsende til andre rejsemål. Dette kan medføre omlægning af rejserute og evt. senere/tidligere ankomst- og afrejsetid til/fra rejsemålet end planlagt. Der vil ikke blive udbetalt kompensation.

Afbestilling øvrig transport
Se under afbestilling Bolig. Spørg evt. bureauet.

Reklamation
Er der mangler i inventar eller andre utilfredsstillende forhold i og omkring ferieboligen skal dette straks og senest dagen efter manglen/ skaden er registreret påtales lokalt i reception (Husk at få noteret reklamationen i receptionens logbog, således vil I under travlhed være sikrede bevis på henvendelsen), overfor hytteejer, eller, hvis nævnte af forskellige årsager er umuligt, til HYTTEspecialisten (OBS samme tidsfrist).  Overholdes disse retningslinier ikke, kan du miste retten til at klage over manglerne efterføldense i henhold til pakkerejselovens $ 26.
Under opholdet er lejer ansvarlig for inventar. Er der i forbindelse med lejen af boligen ordenssregler, betingelser o.lign. er lejer forpligtiget til at orientere sig i og følge disse. Eventuelle egne beskadigelser o. lign. afregnes lokalt. Er dette umuligt faktureres efter hjemkomst.

Med udgangspunkt i ovenstående skal alle krav om godtgørelse, refusion eller lignende fremsættes overfor Hyttespecialisten hurtigst muligt og senest 40 dage efter hjemkomsten.

Har du købt en pakkerejse og der ikke kan opnås enighed mellem Hyttespecialisten og kunden ved en klage, så kan klage indberettes til: Pakkerejse-Ankenævnet Røjelskær 11, 3. sal 2840 Holte www.pakkerejseankenaevnet.dk

Eventuelle pristillæg og prisjusteringer
Har I tilkøbt Sikkerhedspakken, er I garanterede at prisen for boligen forbliver på købsniveau. Alternativt forbeholder Sælger sig retten til at forhøje den katalogførte/fakturaaftalte pris ved følgende hændelser: Væsentlige ændringer i valutakurser, afgifter, moms, transportomkostninge (brændstof o.lign.) og andre uforudsete nye eller forhøjede afgifter/skatter. Ligeledes ved åbenlyse prisfejl, som sælger skal oplyse om så hurtigt som muligt. Prisstigningen skal varsles snarest muligt, senest 20 dage før afrejse. Stiger den fakturerede pris med mere end 10%, er I berettiget til at afbestille rejsen. Valutadag: 22. november 2013

Sælgers ansvar
Sælger har ansvar og forpligtelser som følger:

Aftalegrundlag
Aftaler som indgås med sælger ved bestilling af en pakkerejse indgås i henhold til Pakkerejseloven (Lov nr.472 af 30 juni 1993, Lov om pakkerejser). HYTTEspecialisten er tilsluttet rejsegarantifonden nr. 2115 som formidler. Sælger stiller rejsegaranti i følge den svenske resegarantilagen (1972 : 204 ) igennem Resegarantinämnden.
Se http://www.kammarkollegiet.se./resegar/resegar.html. Sælger har tegnet udvidet ansvarsforsikring nr. 6000B*, hos Europæiske Rejseforsikring A/S. Ifølge Pakkerejseloven har rejsebureauer objektivt ansvar, dvs. produktansvar uden skyld for kunder der deltager i en pakkerejse. Ansvarsforsikringen er en yderligere garanti for at Sælger kan leve op til dette krav.

Den rejsendes ansvar
Under opholdet er den rejsende ansvarlig for inventar. Er der i forbindelse med lejen af boligen ordenssregler, betingelser m.m. er lejer forpligtiget til at orientere sig i og følge disse. Eventuelle egne beskadigelser o. lign. afregnes lokalt. Er dette umuligt faktureres efter hjemkomst.  Rejsedeltagere som er forsinkede, udebliver eller ikke kan foretage rejsen pga. mangel på korrekt legitimation, manglende vaccinationer eller lign. kan ikke forvente nogen godtgørelse. Rejsedeltager er ansvarlig for at have tegnet de forsikringer som anses for nødvendige samt for  at sætte sig ind i forsikringsbetingelserne. Rejsedeltagere har ansvar for egen bagage. Sælger er ikke ansvarlig for tab af eller skade på ejendele. Rejsedeltagere kan med fordel sætte sig ind i det aktuelle rejselands love, f.eks. vedr. trafik.

Lovvalg og værneting
Evt. søgsmål mod Sælger skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller dansk voldgift (Ankenævn) Værneting: Sø- og Handelsretten, København

Generelt
Sælger er berettiget til at foretage ændringer/ aflysninger i rejseprogrammet som nødvendiggøres af omstændigheder der ligger udenfor Sælgers kontrol, herunder overnatningssteder, transportselskaber og andre virksomheder, med hvilke der samarbejdes og påtager sig derfor ikke ansvar for forsinkelser, ændringer i tidsplaner, force majeure* o.lign. som Sælger ikke har indflydelse på. Sælger kan ophæve lejemålet uden varsel ved force majeure*. Sælger er forpligtet til hurtigst muligt at underrette bestilleren.  Hyttespecialisten tager forebehold for prisfejl, og er ansvarlig for at oplyse om disse så hurtigt som muligt det opdages. Bestiller kan frit annullere på baggrund her af senest 8 dage efter.

Aflyses en rejse af ovenstående grund, tilbydes om muligt et nyt lejeobjekt /anden rejse (evt. meromkostninger betales af den rejsende, er rejsen billigere refunderes differencen). Hvis dette ikke ønskes, tilbagebetales det indbetalte beløb uden fradrag. Der vil ikke være yderligere erstatning/kompensation. Sælger har ikke ansvar for evt. skader på personer, personlig ejendom eller andre uregelmæssigheder, som vi ikke har indflydelse på, eller som måtte opstå under lejemålet.

* Naturkatastrofer, strejke, terror, krigshandlinger m.m.